Национално представителство на студентските съвети в Република България

Представители на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в НПСС:

Д-р Александър Узунов

Съветник по социално-битовите въпроси на НПСС и член на Постоянна комисия по сигурност и отбрана (КСО)на Студентски съвет

Спартак Михайлов

Съветник по социално-битовите въпроси на НПСС и член на Постоянна комисия по сигурност и отбрана (КСО)

Дейвид Ганчев

Член на Постоянна комисия по социално-битови въпроси (КСБВ) и Постоянна комисия по правни въпроси (КПВ)

За Национално представителство на студентските съвети в Република България:

Функционирането на Студентските съвети като институция във висшите училища започва в началото на 90-те години на 20-ти век. До 1989 година единствената студентска организация, която е съществувала, е Комсомолът. След нейното разпадане се появяват множество други студентски обединения като общото между всички тях е, че са нестабилни и с кратък живот, действащи в изключително трудната общосоциална, икономическа и политическа обстановка.

По-късно, за да се изясни въпросът с представителността на студентите, се стига до идеята да се узакони съществуването на единен Студентски съвет. Основната цел е неговите членове да бъдат легитимно избрани представители на студентите във висшите училища.

Поправката в Закона за висшето образование е внесена за гласуване и приета от Народното събрание през 1996г. Основната функция на тази поправка е да установи легитимността на студентското представителство пред ръководствата на университетите и пред Министерството на образованието и науката. По този начин досега съществуващите студентски организации преустановяват работата си с институциите, а тяхното място се заема от Студентските съвети. 
Идеята за създаването на тези студентски обединения е да представляват и изразяват мнението на студентската общност пред ръководствата на висшите училища.

След промените в Закона за висше образование през 1996 година Студентските съвети се институционализират като задължително звено във всеки университет. Правата и задълженията на Съвета се регламентират в Закона за висше образование. Ключов момент в създаването на Студентските съвети (СС) изиграват протестите през 1997 г. В основата на гражданското недоволство стоят активните и мотивирани студенти, готови да се поставят срещу статуквото на действащото държавно управление.

На национално ниво ролята на Студентските съвети е изключително важна. Именно те инициират създаването на общ представителен орган на студентите след появата на Студентски съвети в почти всички университети в страната.
През март 2000 година, след поредни промени в Закона за висше образование, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов се провежда Учредително събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Идеята за създаване на организацията е да обединява студентските лидери и да създава партньорство между тях.
НПСС представлява най-голямото обединение в студентската младеж, чиято цел е да бъде представителна функционалност на обучаващите се над 235 хиляди студенти в страната. Сред основните приоритети на учредителите при сформиране на този мащабен форум са търсени допирни точки за общи идеологии при сформирането на национални студентски и младежки политики.

Основните цели на Националното представителство на студентските съвети са реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се във ВУ; провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност, които създават предпоставки за повишаване капацитета на знанията и уменията на студентските представители по университетски центрове в цялата страна.
НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, специализантите и докторантите в акредитираните висши училища в страната. НПСС се състои от делегирани представители на Студентските съвети от всички ВУ в България.

От създаването си Националното представителство на студентските съвети се стреми да изгради активни свои структури във всички ВУ в страната. НПСС има за главна цел утвърждаването на Студентските съвети като основни и значими партньори на ръководствата на висшите училища в стремежа им за развиване на качествено европейско образование с висока степен на практическа насоченост. За тази цел, организацията работи активно за създаване на устойчиви политики и капацитет сред Студентските съвети, насърчавайки ги да действат в посока повишаване качеството на образование, подобряване връзката преподавател – студент, създаване на предпоставки за израстване на младия научен потенциал на страната в лицето на докторантите, повишаване степента на самоуправление, взаимстване на добри практики в областта на мобилността и развитието на кариерните центрове по места и др.

Един от основните приоритети на НПСС е изграждането и поддържането на активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката на висшето образование в страната. НПСС е член и представител на Европейския студентски съюз (ESU). НПСС работи и партнира активно с Министерство на образованието и науката; Министерство на младежта и спорта; Министерство на труда и социалната политика; висшите училища; Национална агенция за оценяване и акредитация; Съвета на ректорите; Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ; Българска стопанска камара; Комисия за защита на личните данни и други институции и НПО.
Целта е позицията на студентската общност да бъде заявявана ясно и категорично при различните форми на дебат в обществото по проблемите на академизма.

Галерия