Общежития

Общежития

ИЗВЪНРЕДНО НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

 

От 23.11.2023 г. (четвъртък) започва извънредното настаняване в студентските общежития – Блок № 3, 2 и 1 според записалите се за чакащи със съобщение на тел. 0878160444.

 

За Блок № 3 предимство имат студентите от Стопански факултет и факултет “Математика и информатика”.

 

Записалите се за чакащи студенти за трите блока да приготвят уверение за студентски статус, 2 бр. снимки, до 320 лв. и да очакват обаждане с допълнителни указания за деня на настаняването си.

 

За допълнителна информация:

0878160444

 

 

КЛАСИРАНЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 Г.

 

УКАЗАНИЯ  ЗА  НАСТАНЯВАНЕТО В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 Г.

Дати за получаване на настанителната заповед

на приетите студенти в Студентски стол 1:

V, IV курс и магистри – 20 септември (сряда)

III курс – 21 септември (четвъртък)

II курс – 25 септември (понеделник)

I курс – 26 септември (вторник)

 РЕЗЕРВИ – 28 септември (четвъртък)

* Единствено само за резервите настаняването е от  11:00 в Блок 2  (в близост до Ректората).

 

ЧЕТИРИ  СТЪПКИ  ПРИ  НАСТАНЯВАНЕТО:

  1. Първо отивате  в Студентски стол №1 (срещу Спортната зала на ВТУ, в близост до Ректората). Родители не се допускат.

От комисията по настаняването (от 8 до 16 часа) получавате настанителната си заповед и същия ден се настанявате в посочената там стая. Стаята се определя на момента в зависимост от желанията на студента, неговата специалност и останалите свободни места от предходните курсове. Желаещите да бъдат настанени в една стая идват зедно (ако са в един курс).

     При просрочване на времето – заповедта ви става невалидна.

На комисията казвате  входящия си номер (който компютъра ви е дал, когато сте кандидатствали по интернет. Всеки път, когато в досието си клипнете на „молба за общежитие” ви излиза вашия номер).

Получавате и комплект с документи, включващ: договор 2 бр., допълнително споразумение 2 бр., декларация.

  1. От Фронтофисите за административно обслужване на Университета вземате  уверение, че  сте студенти редовно обучение, държавна поръчка (или платено обучение) през учебната 2023/2024 г. Издава се при вече платена семестриална такса, която може да платите с карта и във фронтофиса.)
  1. Отивате за настаняване в посочения блок в заповедта ви (първи или втори) и се явявате при лицата за проверка на документите като им предоставяте:

           а/ настанителната си заповед; попълнените от вас с всички данни и подписани: договор за наем, декларация и уведомление за поверителност от комплекта документи;

           б/ 2 бр. паспортни снимки;

                     в/ уверение, че сте студенти, заверено от Фронтофисите на ВТУ с два печата: първия за редовно обучение и втория за държавна    поръчка или платено обучение през учебната 2023/2024 г.;

Студенти без нужните документи и снимки няма да бъдат настанени.

 4.  Накрая отивате  при   Касиер, домакина  на съответния блок, който е посочен в заповедта ви за настаняване. На него плащате в брой или предоставяте Копие от платежно нареждане (и оригинал за справка) ако сте платили по банков път.

ДЪЛЖИМИ  СУМИ  ПРИ  НАСТАНЯВАНЕТО

В  СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 г.

Според курса и определената дата:

 

ВАЖНО: За учебната 2023/2024 г. при настаняване в студентските общежития, за по голямо удобство и бързина е препоръчително плащанията да се извършат предварително по банков път по сметка в „ЦКБ” АД;

IBAN BG87CECB97901043880801BICCECEBGSF

            ОСНОВАНИЕ: Наем настаняване, трите имена на студента (ако преводът е от   сметката на друго лице) и общежитието (ако се знае).

При настаняването се носи Копие от платежното нареждане и оригинала за сверка.

Моля, плащайте сумата,  изписана в указанието по–долу! Не закръгляйте!

 

          І. Настаняване на 20. 09. 2023 г. (сряда)

1. Студенти държавна поръчка:

                             –   23,83 лв. – наем за месец септември (сумата е изчислена    пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

                – 18,33 лв.- договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                             –   70,00 лв.  –    наем за месец октомври (зимен наем )

                             –   50,00 лв. –     договорна разлика наем

                             –  120,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –   15,00 лв. –   семестриален депозит І-ви семестър;

                            –   15,00 лв. –   семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –   10,00 лв. –   такса настаняване;

                            –     6,00 лв. –   чип

                   –––––––––––––

                            –   328,16 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            –      7,15 лв. –       наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.)

                –    18,33 лв. –       договорна разлика наем (сумата е изчисленапропорционално на дните за  месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на  консумативи )

                            –    21,00 лв.  – наем за месец октомври (зимен наем )

                            –    50,00 лв. –  договорна разлика наем

                            –    71,00 лв. – гаранция за изпълнение на договора;

                            –      4,50 лв. –  семестриален депозит І-ви семестър;

                            –      4,50 лв. –  семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –    10,00 лв.-   такса настаняване;

                            –      6,00 лв.-   чип

                   –––––––––––––

                            –   192,48 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            –     45,83 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

               –     18,33 лв. –      договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                            –    130,00 лв.  –   наем за месец октомври (зимен наем )

                            –      50,00 лв. –    договорна разлика наем

                            –   180,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   470,16 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

          ІІ. Настаняване на 21. 09. 2023 г. (четвъртък)

1. Студенти държавна поръчка:

                            –     21,67 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

               –     16,67 лв.   –    договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                             –    70,00 лв.  –    наем за месец октомври (зимен наем )

                            –     50,00 лв. –     договорна разлика наем

                            –   120,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   324,34 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            –      6,50 лв. – наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.

               –     16,67 лв. –  договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                            –    21,00 лв.  –  наем за месец октомври (зимен наем )

                            –    50,00 лв. –   договорна разлика наем

                            –    71,00 лв. – гаранция за изпълнение на договора;

                            –      4,50 лв. –  семестриален депозит І-ви семестър;

                            –      4,50 лв. –  семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –    10,00 лв. –  такса настаняване;

                             –       6,00 лв. – чип

                   –––––––––––––

                            –   190,17 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            –     41,67 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

               –     16,67 лв. –      договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                            –    130,00 лв.  –    наем за месец октомври (зимен наем )

                            –      50,00 лв. –     договорна разлика наем

                            –   180,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   464,34 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

          ІІІ. Настаняване на 25. 09. 2023 г. (понеделник)

1. Студенти държавна поръчка:

                            –     13,00 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

               –    10,00 лв. – договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                             –    70,00 лв.  –    наем за месец октомври (зимен наем )

                             –    50,00 лв. –     договорна разлика наем

                             –   120,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   309,00 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            –       3,90 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв

                 –   10,00 лв.  –  договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                             –    21,00 лв.  –    наем за месец октомври (зимен наем )

                             –    50,00 лв.  –    договорна разлика наем

                            –     71,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –       4,50 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –       4,50 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   180,90 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            –     25,00 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

                –    10,00 лв. – договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                            –    130,00 лв.  –   наем за месец октомври (зимен наем )

                            –      50,00 лв. –    договорна разлика наем

                            –   180,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   441,00 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие)

          ІV. Настаняване на 26. 09. 2023 г. (вторник)

1. Студенти държавна поръчка:

                            –   10,83 лв. –   наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

               –     8,33 лв. –   договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за                                                                                 месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                            –     70,00 лв.  –     наем за месец октомври (зимен наем )

                            –      50,00 лв. –      договорна разлика наем

                            –   120,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   305,16 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            –       3,25 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.)

                –       8,33 лв. –      договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за                                                                                месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                            –     21,00 лв.  –     наем за месец октомври (зимен наем )

                            –     50,00 лв. –      договорна разлика наем

                            –     71,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –       4,50 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –       4,50 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   178,58 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            –     20,83 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

                            –       8,33 лв.   –    договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за  месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                          –     130,00 лв.  –     наем за месец октомври (зимен наем )

                            –      50,00 лв. –      договорна разлика наем

                            –   180,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   435,16 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).      

          VІ. Настаняване на 28. 09. 2023 г. (четвъртък)

1. Студенти държавна поръчка:

                            –       6,50 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 65,00 лв.)

               –       5,00 лв. –      договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                            –     70,00 лв.  –     наем за месец октомври (зимен наем )

                            –      50,00 лв. –      договорна разлика наем

                            –   120,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   297,50 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

2. Студенти, които са с двама починали или двама неизвестни родители, майки с три или повече деца, студенти със 70% и над 70% намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди:

                            –       1,95 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 19,50 лв.

                –       5,00 лв. –     договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00 лв. за покриване на консумативи )

                            –     21,00 лв.  –     наем за месец октомври (зимен наем )

                            –      50,00 лв. –      договорна разлика наем

                            –     71,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –       4,50 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –       4,50 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   173,95 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

3. Студенти платено обучение:

                            –     12,50 лв.   –    наем за месец септември (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база летен наем 125,00 лв.)

               –        5,00 лв.  –    договорна разлика наем (сумата е изчислена пропорционално на дните за месец септември от деня на настаняване на база 50,00лв. за покриване на консумативи )

                            –    130,00 лв.  –    наем за месец октомври (зимен наем )

                            –      50,00 лв. –     договорна разлика наем

                            –   180,00 лв.   –    гаранция за изпълнение на договора;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит І-ви семестър;

                            –     15,00 лв.   –    семестриален депозит ІІ-ри семестър;

                            –     10,00 лв.   –    такса настаняване;

                            –       6,00 лв.   –    чип

                   –––––––––––––

                            –   423,50 лв.   –    обща сума за плащане при настаняването или банков превод (носи се Копие на Платежното нареждане и оригинала за сверка и копие).

                   Забележка: Поради нарастващата инфлация и постоянното покачване цените на електроенергия, топлоенергия, газ и вода е възможна индексация на наемите и консумативите през учебната 2023/2024 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При плащането на месечните наеми по банков път през учебната година задължително се изписват трите имена на студента (ако преводът е от друго лице), номерът на общежитието където живее студента и номерът на стаята!

ВАЖНО:

               1. „ССО” ЕАД – не подсигурява паркоместа в района на студентските общежития.

               2. Забранява се паркирането на служебни автомобили от наемателите в района на студентските общежития.

               3. В Студентските столове право на субсидирано хранене имат само студентите, представили стикер за чекиране (снабден от Фронтофисите на ВТУ).

Всеки месец до десето число студентите заплащат (при касиер-домакина в брой или по банков път) всичко 120 лв., което включва наем, ток и вода. Единствено в началото при настаняването се заплащат: месечен наем, депозит и такси. При настаняването може да платите в брой  при касиер-домакина на вашия блок, но е препоръчително за бързина по банков път.

ЗАБЕЛЕЖКА:

При настаняване на студент от друго лице се изисква нотариално заверено пълномощно;

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ ще получат настанителните си заповеди след представяне пред настанителната комисия на уверение, че са студенти редовно обучение, държавна поръчка.

При евентуален отказ от общежитие, след сключване на договора, част от сумата внесена при настаняването – не подлежи на възстановяване!

РЕЗЕРВИТЕ  от всички курсове  на  28 септември от 11 часа идват лично в блок  №2  при настанителната комисия. Там получат информация за броя на свободните легла , отказани или незаплатени от приетите студенти. Резервите взимат настанителни заповеди според броя на останалите незаети места, поредността на техния резервен номер за съответния курс и числеността на явилите се резерви от този курс. Тази година поради ремонта на най-големия блок на общежитията има повече от шестотин резерви. От предходни години обикновено за резервите остават между двадесет и петдсет легла. Зависи колко студента от приетите са се отказали от настаняване.

Информация ще има в интернет на сайта и страницата на Студентския съвет – www.facebook.com/st.s.univt , vtustudents.bg ;

 

Важна информация:

Настаняването в началото на тази учебна година ще бъде само в Блок №1 и Блок №2  в  близост до Ректората.

Блок  №3 с почти 600 легла , който е близо до Стопанския факултет, е в основен ремонт. Надяваме се един от трите сектора на блока с 200 места да бъде пуснат около месец ноември 2023 г. Тогава вероятно настанените вече студенти от Стопанския факултет ще могат при желание да се преместят там, заедно с други желаещи студенти от квартири.

Студентите, които имат интерес да се настанят в  Блок №3  през годината могат да се запишат за чакащи на телефон  0878 160444 след 28 септември 2023 г.

Всички ненастанени студенти могат да се запишат по телефона за чакащи за места през годината за точно определен блок.

Студенти в общежитията се настаняват през цялата учебна година!

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 0878 160444 ; 0887 298705