Студентски съвет Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Студентският съвет на Великотърновския университет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в Университета.
Основни принципи, които Студентският съвет спазва при осъществяване на своята дейност:
1. равнопоставеност на всички членове на Студентския съвет и всички обучаващи се във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
2. изборност и мандатност на Студентския съвет и на представителите на студентите и докторантите в колективните органи на управление на Университета и на основните му звена съгласно Закона за висшето образование;
3. отчетност на дейността на Студентския съвет пред обучаващите се в Университета;
4. спазване на академичната етика и на правилата за академичен диалог с обучаващите се в Университета, ръководството на Университета, с преподавателите и администрацията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
5. информираност и активно участие на обучаващите се в Университета в инициативите на Студентския съвет;
6. утвърждаване на авторитета на Студентския съвет пред академичната общност на Университета и на национално ниво.

Основните цели и задачи на Студентския съвет са:
1. Като колективен орган, защитаващ интересите на всички обучаващи се в Университета, да упражнява предоставените му права съгласно Закона за висшето образование;
2. Да представлява академичната общност на обучаващите се във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Националното представителство на студентските съвети в Република България, включително и да избира свой представител в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети;
3. Да изразява своите позиции за развиване на студентското самоуправление както на национално равнище, така и на вътрешноуниверситетско ниво;
4. Да организира избори на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновския университет и в общите събрания на основните му звена;
5. Да избере свои представители в Съвета на настоятелите;
6. Да подпомага укрепването и развиването на дейността на студентските клубове във Великотърновския университет;
7. Да съдейства за изграждане на академични контакти между обучаващите се във Великотърновския университет и обучаващите се в други университети в страната, включително да развива международните контакти на общността на обучаващите се в Университета;
8. Да защитава социалните интереси на обучаващите се в Университета и да участва в комисиите за стипендии, при определяне на помощи и разрешаване на битови въпроси, свързани с настаняването в общежитие.
9. Да участва в организацията на учебния процес и при провеждането на културна, спортна, научна и художественотворческа дейност на обучаващите се в Университета.