Избори за Студентски съвет на ВТУ, мандат 2024 – 2026 г.

Избори за Студентски съвет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, мандат 2024 – 2026 година, ще се проведат на 27 февруари в Аула „Св. Патриарх Евтимий“.

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

за реда за провеждане на избори за представители на студентите и докторантите в  Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, мандат 2024 – 2026 г.

Тези правила са изготвени на основание чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 9 от Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет и са съгласувани с Централната избирателна комисия (ЦИК) с оглед изискването на чл. 9, ал. 2 от Правила за избор на органи за управление във ВТУ, приети с решение на Академичния съвет на 20.02.2023 г.

Чл. 1. Кандидатиране

(1) Кандидатите за участие в избори за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” трябва да имат статус на “действащи студенти и докторанти” съгласно параграф 4д, т. 5 от Допълнителни разпоредби на ЗВО.

(2) За да участва в изборите, кандидатът трябва да се регистрира чрез следните документи по образец, утвърден от Студентската избирателна комисия (СИК):

1. Заявление, попълнено и подписано. Получава се от Студентската избирателна комисия в кабинет 703 на Студентския съвет в 5 Корпус на ВТУ.

2. Уверение за доказване на студентски статус, издадено от Центъра за административно обслужване на студентите (Фронт офиси) и от Отдел “Докторанти” за докторантите.

(3) Документи за кандидатиране се приемат в кабинет 703 на Студентския съвет в 5 Корпус на ВТУ.

(4) Единствено кандидатите от Филиала в гр. Враца и Колежа в гр. Плевен може да се кандидатират онлайн като изтеглят заявлението от сайта на Студентския съвет, попълнят го на ръка, сканират го и заедно с уверението ги изпратят от служебната си поща в office365 на СИК на имейл адрес: s.savet.univt@gmail.com.

(5) След приключване на приема на заявления, в сайта на Студентския съвет, се обявяват кандидатските листи, в които кандидатите са подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред.

Чл. 2. Изборна процедура

(1) Изборният ден започва в 09:00 часа и завършва в 16:00 часа в Аулата на Университета, а също в сградите на Филиала във Враца и Колежа в Плевен.

(2) Право на глас имат всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се извършва по факултети, като всеки факултет излъчва своите представители, съгласно установените квоти. Филиалът във Враца и Колежът в Плевен също излъчват своите представители, съгласно установените квоти.

(3) Провеждането на изборите в Аулата на ВТУ се осъществява от 5-членна секционна комисия от студенти и докторанти, определена с решение на Студентската избирателна комисия, а за Филиала във Враца и Колежа в Плевен – от 3-членни комисии. На всяка от комисиите се предоставя разпечатка на всички студенти и докторанти, имащи право на глас за съответната секция. Гласуването става с предоставяне на лична карта за удостоверяване на самоличността, която веднага се връща на гласоподавателя. След упражняване правото на глас гласоподавателят се подписва в списъка на студентите и докторантите, предоставен от Център за административно обслужване на студенти.

(4) Всеки от кандидатите в листите има право на един застъпник, който следи за правилното провеждане на изборите и преброяването на гласовете. Името на застъпника се оповестява в заявлението на кандидата.
(5) След края на изборния ден Студентската избирателна комисия обявява с решение изборните резултати. Списъкът с избраните кандидати се представя в Централната избирателна комисия и се обявява на сайта на Студентския съвет.

Студентската избирателна комисия организира и провежда изборите.

Централната избирателна комисия има право да наблюдава провеждането на изборите в изборния ден.

Цялата документация по организация и провеждане на изборите се архивира и се пази в архива на Студентската избирателна комисия. В рамките на изборния ден не се допуска устна и писмена агитация в полза на кандидатите, както и политическа или административна намеса.

ГРАФИК
за провеждане на избори за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, мандат 2024-2026 г.:

  1. Изборите се организират и провеждат съобразно следния график:
    • от 20 до 22 февруари 2024 г., от 10:00 до 15:00 ч. в кабинет 703 на Студентския съвет в 5 Корпус на ВТУ се приемат заявления по образец, утвърден от СИК, от кандидатите за участие в изборите за представители на студентите и докторантите в Общото събрание.

• Единствено кандидатите от Филиала в гр. Враца и Колежа в гр.Плевен може да се кандидатират онлайн като изтеглят заявлението от сайта на Студентския съвет, попълнят го на ръка, сканират го и заедно с уверението ги изпратят от служебната си поща в office365 на СИК на имейл адрес: s.savet.univt@gmail.com.

• На 22 февруари 2024 г., след приключване на приема на заявления, в сайта на Студентския съвет, се обявяват кандидатските листи, в които кандидатите са подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред.

• Изборният ден започва в 09:00 часа и завършва в 16:00 часа на 27.02.2024 г., както следва:

  1. Студентите и докторантите от Филологически факултет, Педагогически факултет, Факултет “Математика и информатика”, Исторически факултет, Юридически факултет, Стопански факултет, Православен богословски факултет, Факултет по Изобразително изкуство и Философски факултет гласуват в Аулата на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”;
    1. Студентите и докторантите от Филиала в гр. Враца гласуват в кабинет 102 в сградата на Филиала;
    1. Студентите и докторантите от Колежа в гр. Плевен гласуват в кабинет 123 в сградата на Колежа.
  • След края на изборния ден Студентската избирателна комисия обявява с решение изборните резултати. Списъкът с избраните кандидати се представя в Централната избирателна комисия и се обявява на уеб сайта на Студентския съвет.

    2. Да бъдат избирани и да избират имат право всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се извършва по факултети, като всеки факултет излъчва своите представители, съгласно установените квоти. Филиалът във Враца и колежът в Плевен също излъчва своите представители, съгласно установените квоти.

Квотите по факултети са:
Педагогически факултет – 20 квоти
Филологически факултет – 10 квоти
Стопански факултет – 10 квоти
Философски факултет – 7 квоти
Юридически факултет – 5 квоти
Исторически факултет – 4 квоти
Филиал гр. Враца – 4 квоти
Факултет “Математика и информатика” – 3 квоти
Факултет по изобразително изкуство  – 2 квоти
Православен богословски факултет – 1 квота
Педагогически колеж гр. Плевен – 1 квота

Кандидатски листи за избори на представители на студентите и докторантите в  Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, мандат 2024-2026 г.

Педагогически факултет – 20 квоти

Азизе Изет Мехмед
Александър Асенов Колчев
Александър Ивов Димитров
Алим Сезгинов Алимов
Арзу Белгин Фаик
Вилияна Пламенова Петрова
Георги Венелинов Георгиев
Георги Веселинов Попов
Георги Иванов Денков
Дзъжен Дай
Зафир Илиянов Маринов
Ива Димитрова Митева
Иван-Йоанис Теодорос Атанатос
Иван Митков Маринов
Ивона Даниелова Димитрова
Йордан Георгиев Ников
Кристиан Станиславов Хрелев
Леяна Станиславова Любомирова
Марио Ивов Балъков
Михаела Мирославова Маркова
Николета Никитова Михайлова
Памела Ивелинова Караиванова
Памела Йорданова Панайотова
Симеон Христов Симеонов
Тихони Тихомиров Петков

Филологически факултет – 10 квоти

Баръш Ахмед Мехмед
Виктория Емилова Димитрова
Дарина Антонова Ганчева
Десислава Стоянова Димитрова
Иван Радославов Иванов
Кристина Пламенова Йорданова
Натали Ивайлова Вълова
Никол Дамянова Найденова
Николета Калинова Янева
Полина Златинова Колева
Радостин Радостинов Генчев
Ралица Павлинова Караколева
Симеон Светославов Славов
Юлина Асенова Николова

Стопански факултет – 10 квоти

Александър Павлов Петров
Атие Абдурахман Терзи
Георги Деков Деков
Гьонюл Алиева Вейсова
Деница Тонева Димитрова
Калоян Цветанов Кръстев
Кремена Красимирова Кожухарова
Мария-Мануела Калинова Стоева
Мима Стефанова Кинова
Надежда Анатолиева Първанова
Наталя Маркова
Никол Сергеева Илиева
Ралица Антонова Василева
Ремзие Али Емир
Ростислав Георгиев Младенов
Симона Тодорова Илиева
Сузан Щерьова Огнянова

Философски факултет – 7 квоти

Александър Ивайлов Ячев
Борис Иванов Хаджиев
Весела Стоилова Кавалова
Денислава Мариянова Димитрова
Ина Динкова Иванова
Мартина Красимирова Неделчева
Момчил Добромиров Капралов
Селин Мустафова Якубова
Симона Калинова Руменова

Юридически факултет – 5 квоти

Виктория Янкова Жечева
Глория Василева Георгиева
Даниела Петева Стоева
Иван Иванов Начев
Кристияна Стефанова Стефанова
Спартак Евгений Михайлов
Ясмин Сурай Ахмед

Исторически факултет – 4 квоти

Александър Йонков Йосифов
Васил Христов Цонков
Милена Росенова Конова
Чани Ивайлова Апостолова
Чешми Алиева Хамзова

Филиал – гр. Враца – 4 квоти

Факултет „Математика и информатика“ – 3 квоти

Борислава Желязкова Русева
Йордан Дочков Николаев
Неделина Атанасова Минчева
Паулина Николова Агова
Преслав Иванов Маринов
Раиса Младенова Симеонова

Факултет по изобразително изкуство – 2 квоти

Момчил Емилов Енчев
Стефан Ивайлов Василев

Педагогически колеж – гр. Плевен – 1 квота

Православен богословски факултет – 1 квота

Николай Мирославов Йонков

Студентска избирателна комисия:
Дейвид Ганчев, Председател
Борислава Желязкова
Ирина Росенова
Спартак Михайлов